Stowarzyszenie

Kim jesteśmy

Małopolskie Stowarzyszenie SKAŁA jest organizacją pożytku publicznego powołaną do życia w styczniu 2003 roku.
W skład zarządu wchodzą:
Lowas Grażyna – Prezes
Wolak Anna – Wiceprezes
Herrera-Rodriguez Begonia – Skarbnik
Lelito-Mróz Barbara – Asystent

KRS: 0000147078
REGON: 356678410
NIP: 677-22-07-715


Program i misja

Statutowa działalność prowadzona przez MSSkała osculuje wokół edukacji i wychowania. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie edukacji młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych, kursów przedmiotowych oraz wykładów. Stowarzyszenie pragnąc pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci w poszanowaniu tradycji, kultury oraz wartości chrześcijańskich opiera się na pracy z rodzicami zachęcając do rozmowy na tematy wychowawcze. Innym celem MSSkała jest prowadzenie ośrodków kultury i bibliotek oraz animowanie klubów zainteresowań dla młodzieży.
Od 2002 roku stowarzyszenie prowadzi również Akademik Skała umożliwiający studentkom zakwaterowanie podczas studiów w Krakowie.
MSSkała prowadzi również kursy kształcenia ustawicznego mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących i studentów.


Cele statutowe Stowarzyszenia:

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego:
– Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej, zmierzającej do samodoskonalenia
– Szerzenie idei dobroczynności i pomocy społecznej
– Troskę o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijanskiej
– Szerzenie wzajemnego zrozumienia oraz zdrowych wzorców wychowawczych
– Wspieranie aktywności naukowej
– Wspieranie solidnego przygotowania zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych
– Propagowanie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i sportu
– Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw mężczyzn i kobiet
– Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
– Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
– Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– Promocja i organizacja wolontariatu

2. Odpłatna działalność Stowarzyszenia wynika wyłącznie z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Obejmuje ona:
– Organizowanie kursów, seminariów, odczytów, spotkań, szkoleń i konferencji
– Prowadzenie ośrodków naukowych, oświatowych, kulturalnych, szkół, wszechnic oraz innych placówek dla młodzieży
– Prowadzenie oraz wspieranie akademików dla osób uczących się
– Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia, w tym wydawanie czasopism, książek oraz innych publikacji.

W roku 2005 w liście nr NP.IPSO.502/8/2005/PM Kuratorium Oświaty potwierdziło zgodność celów statutowych z działalnościami realizowanymi przez Stowarzyszenie.

 

Regulamin pracy z niepełnoletnimi:

Regulamin niepelnoletni 190303 tekst jednolity

%d bloggers like this: